เกี่ยวกับ SASC

วัตถุประสงค์

ศูนย์ช่วยเหลือและให้บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต “SASC“ เป็นจุดแรกในการติดต่อขอข้อมูล ขอความช่วยเหลือ และยื่นคำร้องต่าง ๆ สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน และ ศิษย์เก่า โดยการนำระบบงานของหน่วยงานต่างๆ ที่นักศึกษามีความจำเป็นจะต้องไปขอใช้บริการอย่างต่อเนื่องมารวมไว้จุดเดียวกัน เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ

SASC มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือนักศึกษาด้วยความเป็นกันเอง และสะดวกสบาย นอกจากนี้เราจะมีการบริการผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงการบริการได้ในทุกที่

S : “Service from Heart”
A : “Accessible to all Students”
S : “Source of Information”
C: “Convenience for Students”


ภาระหน้าที่

  • ให้บริการตอบคำถามเรื่องทั่วๆ ไปที่นักศึกษามีข้อสงสัย
  • รับเอกสารคำร้องทั่วไป ของนักศึกษา เพื่อส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อ
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการสมัครเรียน ลงทะเบียนเรียน เรื่องหลักสูตร เรื่องการเรียน และอื่นๆ
  • ประสานงานกับคณะ/สาขาวิชา สำนักทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายการเงิน หอพักนักศึกษา กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ กิจการนักศึกษา ศูนย์ให้คำปรึกษา และหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
  • แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา
  • รายงานข้อมูลและปัญหาต่างๆ ที่พบจากการให้บริการแก่นักศึกษา ให้มหาวิทยาลัยรับทราบเป็นระยะๆ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา