คำถามที่พบบ่อย

สนใจสมัครเรียน

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเปิดสอน ระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาตรี และหลักสูตรอบรมระยะสั้น โดยมีทั้งหลักสูตรภาษาไทย และ International Programs

ผู้สนใจสมัครเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรที่เปิดสอนมีทั้งหลักสูตรปกติ 4 ปีและเทียบโอน ปวส. ทั้งยังมีภาคปกติ ภาคสมทบให้เลือกเรียนตามความสนใจ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ click here!

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดรับสมัครตลอดทั้งปีการศึกษา กำหนดการรับสมัครระดับปริญญาตรีของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ดังนี้

ขอใบสมัคร / รับสมัคร ลงทะเบียนเรียน
1 ตุลาคม 2558 – 16 มกราคม 2558 16 พฤศจิกายน 2558 – 16 มกราคม 2559

ผู้สนใจขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือและบริการนักศึกษา (SASC) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ทั้งสองวิทยาเขต

ศูนย์ SASC พัฒนาการ

1761 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 4) ชั้น 4 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
: 02-320-2777 ต่อ 1400-5
: 02-321-4444

แผนที่วิทยาเขตพัฒนาการ
ศูนย์ SASC ร่มเกล้า

60 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 1) ชั้น 2 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
: 02-904-2222 ต่อ 2101-4
: 02-904-2200

แผนที่วิทยาเขตร่มเกล้า

หรือกรอกข้อมูลชื่อ เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล์ของท่าน ตามลิงค์นี้เพื่อเจ้าหน้าที่จะติดต่อให้รายละเอียดแก่ท่านโดยตรง click here!

ค่าใช้จ่ายในการเรียน ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม มีอัตราแตกต่างไปตามระดับปริญญา และคณะ/สาขาวิชา

สามารถสอบถามค่าใช้จ่ายประมาณการตลอดหลักสูตรได้ที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือและบริการนักศึกษา(SASC) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ทั้งสองวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเปิดโอกาสให้ทุกความมุ่งมั่นของนักศึกษา โดยมีทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนดี ประพฤติดี มีความสามารถด้านต่างๆ ทำประโยชน์แก่สถาบัน ได้แก่

 • ทุนรางวัลเรียนดี
 • ทุนกีฬา
 • ทุนดนตรีไทย – สากล
 • ทุนความสามารถพิเศษด้านต่างๆ
 • ทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ทุนพระราชานุเคราะห์ในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 • ทุนผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
 • ทุนจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนกู้ยืมที่ผูกติดกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ของรัฐบาล

มหาวิทยาลัยมีหอพักนักศึกษาภายในวิทยาเขตร่มเกล้า ให้นักศึกษาทุกชั้นปีมีสิทธิ์เข้าพัก หอพักมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นอาคารสูง 12 ชั้นจำนวน 5 หลัง แบ่งเป็น หอพักนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงแยกกันอย่างชัดเจน มีจำนวนห้องพักมากกว่า 2,000 ห้อง

สนใจเข้าพักที่หอพักมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอระเบียบและขั้นตอนการเข้าพักได้ที่ฝ่ายธุรการหอพัก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้าโทร. 0-2904-2222 ต่อ 2111

การลงทะเบียนเรียน

การลงทะเบียนต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน มิเช่นนั้นจะทำการลงทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วยตัวเองไม่ได้ และนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

นักศึกษาที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย จำเป็นต้องลงทะเบียนล่าช้า อาจจะไม่สามารถลงทะเบียนได้ครบทุกวิชาตามที่ต้องการและต้องเสียค่าปรับ นักศึกษาที่ประสงค์ลงทะเบียนล่าช้าต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะบดี โดยช่วงเวลาการลงทะเบียนล่าช้า ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดูปฏิทินการศึกษา click here!

มหาวิทยาลัยหลายช่องทางสำหรับให้นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนเพื่อความสะดวกของนักศึกษาและผู้ปกครอง นักศึกษาสามารถชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (ธ.กรุงไทย, ธ.กสิกรไทย และ ธ. กรุงศรีฯ) ตู้ ATM ของธนาคารดังกล่าว และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7/11 ทุกสาขา

การลงทะเบียนเพิ่ม/ลดรายวิชา กระทำได้เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า และชำระค่าเล่าเรียนแล้วเท่านั้น โดยนักศึกษาจะต้องดำเนินการตามวัน-เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

กรณีการขอเพิ่มรายวิชา หลังช่วงที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะบดี

กรณีการขอลดรายวิชาภายในช่วงมหาวิทยาลัยกำหนด รายวิชานั้นๆ จะไม่ถูกบันทึกลงในรายงานผลการศึกษา และทางมหาวิทยาลัยจะคืนค่าหน่วยกิตให้นักศึกษาเต็มจำนวน

การเพิกถอนรายวิชาภายหลังช่วงการลงทะเบียนเพิ่ม/ลดรายวิชา รายวิชาที่ขอเพิกถอนจะบันทึกสัญลักษณ์ W ลงในรายงานผลการศึกษา และนักศึกษาจะไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน การเพิกถอนจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะบดี

นักศึกษาที่ขอย้ายคณะหรือสาขาวิชา ต้องยื่นเรื่องขอย้ายให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนของภาคการศึกษาปกติถัดไป การขอย้ายคณะหรือสาขาวิชาจะเสร็จสิ้นเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะบดีของคณะวิชาที่ขอย้ายเข้า พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม ตามอัตราค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย

  นักศึกษาอาจยื่นขออนุมัติลาพักการศึกษาได้ ในกรณีต่อไปนี้
  1. ถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
  2. ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
  3. เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามคำสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือเอกชน
  4. มีเหตุจำเป็นส่วนตัว หรือมีเหตุผลอันสมควรได้รับพิจารณาให้ลาพักการศึกษาได้

ทั้งนี้การลาพักการศึกษา จะกระทำได้ครั้งละหนึ่งภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกินสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาฤดูร้อน และช่วงเวลาที่ลาพักจะนับเป็นระยะเวลาศึกษาด้วย ยกเว้นกรณี ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมรักษาสถานะภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติการลาพักในระหว่างภาคการศึกษา หากยื่นเรื่องภายในช่วงเพิ่มถอนรายวิชา ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ รายวิชาจะไม่ปรากฏในรายงานผลการศึกษา หากหลังจากช่วงเพิ่มถอนรายวิชา ให้บันทึกสัญลักษณ์ W สำหรับทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่ศูนย์ SASC, คณะ และด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ Click here!

งานบริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมีบริการรถรับส่ง ระหว่าง พัฒนาการ - ร่มเกล้า โดยมีตารางการเดินรถประจำ ดังนี้

ตารางเดินรถโค้ช รับ-ส่ง นักศึกษา

พัฒนาการ ไป ร่มเกล้า
Patanakarn Campus to RomklaoCompus
เที่ยวที่ 1
Round 1
07.40 น.
07.40 a.m.
เที่ยวที่ 2
Round 2
12.15 น.
12.15 p.m.
เที่ยวที่ 3
Round 3
16.30 น.
04.30 p.m.
ร่มเกล้า ไป พัฒนาการ
RomklaoCompus to Patanakarn Campus
เที่ยวที่ 1
Round 1
07.40 น.
07.40 a.m.
เที่ยวที่ 2
Round 2
12.15 น.
12.15 p.m.
เที่ยวที่ 3
Round 3
16.30 น.
04.30 p.m.

*ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ช่วงสอบ, ช่วงมีกิจกรรมนักศึกษา

หากนักศึกษามีปัญหาเรื่องการเรียน ต้องการคำปรึกษา สามารถปรึกษาที่อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำคณะ ศูนย์ให้คำปรึกษา และศูนย์ SASC

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา พร้อมทั้งนักจิตวิทยาโดยตรง ที่พร้อมรับฟังอย่างเข้าใจ และช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การปรับตัวด้านการเรียน ชีวิตส่วนตัว เพื่อสามารถใช้ชีวิตการเรียนที่มหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 และมีผลคุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยนักศึกษามีสิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากการเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน 10,000 บาท/ปี

กรณีเกิดอุบัติเหตุให้นักศึกษาสำรองเงินจ่ายก่อน และทำการยื่นเรื่องเบิกสินไหมทดแทนโดยนำเอกสารยื่นที่สำนักบรรณสาร ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (พัฒนาการ)หรือที่สำนักบุคลากร ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ร่มเกล้า) ได้แก่

 • ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (ฉบับจริง)
 • ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)
 • สำเนาบัตรประชาชน
กรณีนักศึกษาเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิต บิดา-มารดาสามารถเบิกค่าสินไหมทดแทนได้ในวงเงิน 100,000 บาท

ให้นักศึกษาติดต่อที่ศูนย์ SASC หรือทำการยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการขอใบรับรองทางการศึกษา Click Here!