คำร้องขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
และรับรองผลการศึกษา Transcript

ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. กรอกคำร้องขอหนังสือรับรอง
(คลิ๊ก Download แบบฟอร์ม)
2. ยื่นคำร้องที่ศูนย์ SASC
ยื่นด้วยตัวเอง ได้ที่ศูนย์ SASC ทั้ง 2 วิทยาเขต
ยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต sasc@kbu.ac.th
รายการ

ค่าธรรมเนียม
(ฉบับละ/บาท)
หนังสือรับรอง 20
Transcript 50
สำเนา/แปล ปริญญาบัตร 100
ค่าจัดส่ง EMS (ในประเทศ) 40
ค่าจัดส่ง EMS (ระหว่างประเทศ) 300

สามารถขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาได้ดังนี้

1. Transcript(ไม่จบ)

เป็นรายงานผลการเรียน (เกรด) ทุกภาคเรียนที่นักศึกษาเรียนไปแล้ว นักศึกษาต้องนำส่งรูปถ่ายสีแต่งเครื่องแบบนักศึกษา ขนาด 1.5 นิ้ว

2. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

เป็นหนังสือรับรองว่านักศึกษาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจริง เรียน สาขาวิชาอะไร คณะอะไร นักศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในการขอรับทุนการศึกษา ขอวีซ่า หรืออื่นๆนักศึกษาสามารถเลือกขอรับฉบับภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ

นักศึกษาต้องนำส่งรูปถ่ายสี แต่งเครื่องแบบนักศึกษา ขนาด 1.5 นิ้ว กรณีที่ต้องการนำไปยื่นขอวีซ่า ให้นำส่งสำเนาหนังสือเดินทางด้วย

3. หนังสือรับรองการรออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

นักศึกษาขอเพื่อนำไปใช้สมัครงาน หรือศึกษาต่อ โดยนักศึกษาที่จะขอหนังสือรับรองการรออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี

    1) นักศึกษาขึ้นทะเบียนขอจบกับทางมหาวิทยาลัยแล้ว
    2) เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร
    3) ผลการเรียนในภาคเรียนสุดท้ายครบแล้ว
    4) ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
นักศึกษาต้องนำส่งรูปถ่ายสี แต่งเครื่องแบบนักศึกษา ขนาด 1.5 นิ้ว

สามารถขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาได้ดังนี้

1. Transcript (จบการศึกษา ฉบับสำเนา)

เป็นสำเนารายงานผลการเรียน (เกรด) ทุกภาคเรียนที่นักศึกษาศึกษาไปแล้วและมีวันที่สำเร็จการศึกษา สามารถขอได้หลังจากสภาอนุมัติสำเร็จการศึกษา โดยเลือกขอรับฉบับภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ

(กรณี จบการศึกษาก่อนปี 2552 หากขอรับฉบับภาษาไทย ต้องนำส่งรูปถ่ายสี แต่งเครื่องแบบนักศึกษา สวมครุยวิทยฐานะ ขนาด 1.5 นิ้ว)

2. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา

เป็นหนังสือรับรองว่านักศึกษาสำเร็จการศึกษาสาขาอะไร คณะอะไร ปริญญาอะไรของมหาวิทยาลัยนักศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานในการสมัครงาน หรือศึกษาต่อ สามารถเลือกขอรับฉบับภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ

นักศึกษาต้องนำส่งรูปถ่ายสี แต่งเครื่องแบบนักศึกษา สวมครุยวิทยฐานะ ขนาด 1.5 นิ้ว และสำเนา Transcript หรือ บัตรประชาชน

3. ใบแปลปริญญาบัตรเป็นภาษาอังกฤษ

ใบแปลปริญญาบัตรเป็นภาษาอังกฤษ เวลาขอต้องแนบสำเนาใบปริญญาบัตรมาด้วย หรือสำเนา Transcript และบัตรประชาชน

4. สำเนาปริญญาบัตร

ในกรณีปริญญาบัตรสูญหาย หรือชำรุด สามารถขอสำเนาได้ โดยแนบสำเนา Transcript และบัตรประชาชน ใบสำเนาปริญญาบัตรจะมีการประทับตรามหาวิทยาลัย และลงลายมือรับรองโดยผู้อำนวยการสำนักทะเบียน